Home ຂ່າວປະຈຳວັນ ລັດເລັ່ງສ້າງແຮງງານລາວ ສະໜອງກັບໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

ລັດເລັ່ງສ້າງແຮງງານລາວ ສະໜອງກັບໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ

Author

Date

Category

ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແຮງງານຢູ່ໂຄງການກໍ່່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ວັນທີ 14 ກຸມພາ ນີ້, ທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນແຮງງານລາວ ທີ່ເຮັດວຽກໃນໂຄງງານກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມີພຽງແຕ່ 3 ພັນກ່ວາຄົນ ໃນຈຳນວນແຮງງານທັງໝົດທີ່ມີການຢັ້ງຢືນການນຳເຂົ້າຮັບໃຊ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງມີຫລາຍກ່ວາ 24 ພັນຄົນ(ລວມທັງຄົນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄົນລາວ),ແຮງງານລາວສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແຮງງານສີມືທີ່ບໍ່ກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບທາງລົດໄຟ, ເພາະສະນັ້ນ, ໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາທັງລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຂື້ນ ເພື່ອຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້.ການນຳໃຊ້ແຮງງານທັງແຮງງານລາວແລະການນຳເຂົ້າແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດກໍ່ເປັນບັນຫາໜຶ່ງທີ່ໂຄງການຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈປະຕິບັດຕາມສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການໃຫ້ໄດ້,ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳໂຄງການໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້, ເພື່ອເປັນການເກັບກ່ຽວປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ,ມີວຽກເຮັດງານທຳແລະມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂື້ນ,ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ນຳເຂົ້າແຮງງານຈາກຕ່າງປະເທດຕາມຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ,ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ດູແລ, ປົກປ້ອງດ້ານສິດແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານໃຫ້ແກ່ແຮງງານທັງສອງ.ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈາກຜົນຂອງການຕິດຕາມ,ກວດກາ ການນຳ

ໃຊ້ແຮງງານຢູ່ໂຄງການທາງລົດໄຟຜ່ານມາ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ແຮງງານລາວຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນ ຫຼື ໄດ້ເຮັດວຽກນຳໂຄງການພຽງແຕ່ຈຳນວນໜ້ອຍໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ສະເລ່ຍໃນລະຫວ່າງ 2 ຫາ 3 ພັນຄົນ, ຈາກຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ ເກືອບ 20 ພັນຄົນ.ເພາະສະນັ້ນ, ລັດຖະບານ ກໍຄືຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການແຫ່ງຂາດຈຶ່ງມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງ ຫຼື ຊື້ນຳໃຫ້ຂະແໜງແຮງງານຂອງພວກເຮົາເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມຕໍ່ການເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວໄດ້ເຂົ້າເຮັດວຽກນຳໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ທັງໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ຫຼັງການກໍ່ສ້າງສຳເລັດ,ສຳລັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ ກໍໃຫ້ພະຍາຍາມຄຸ້ມຄອງໃຫ້ໄດ້ ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຖ່າຍທອດສີມືໃຫ້ແຮງງານລາວ ແລະ ການເສຍພັນທະຕ່າງໆຢ່າງຄົບຖ້ວນໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕາມສັນຍາ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ວ່າຫຼັງຈາກສີ້ນສຸດການເຮັດວຽກຢູ່ໂຄງການແລ້ວເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ກັບຄືນປະເທດທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄປບ່ອນອື່ນເພື່ອສືບຕໍ່ທຳມາຫາກິນຢູ່ປະເທດເຮົາແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ໃນຜ່ານມາໄດ້ສະເຫນີຂໍເຮັດບັດແຮງງາ່ນ, ບັດພັກເຊົາ ແລະ ວີຊາເຂົ້າ-ອອກຫລາຍເທື່ອ ໃຫ້ກັບແຮງງານຕ່າງປະເທດ 24 ພັນກ່ວາຄົນແລະ ກຳລັງດຳເນີນການຢູ່ 265ຄົນ.ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນນາມອົງການມະຫາພາກນຳເອົາຜົນຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄປຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນການ, ເປັນກິດຈະກຳ ຫຼືໂຄງການໃຫ້ໄວຫຼືຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນກໍ່ສ້າງນິຕິກຳຂອງຂະແໜງການຂຶ້ນມາຕື່ມເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງອະນຸຍາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.ແລະການຈັດຕັ້ງ

ປະຕິບັດຕົວຈິງຄວນແມ່ນບັນດາພະແນກ ຮສສ ຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໂດຍມີການແນະນຳ, ຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຮີບດ່ວນອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນໃຫ້ຮີບຮ້ອບປັບປຸງ ແລະ ສ້າງກົນໄກການປະສານງານກັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນດ້ານແຮງງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທາງລົດໄຟ ລະຫວ່າງກົມກັບພະແນກ ຮສສ, ລະຫວ່າງພະແນກ ຮສສກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບການສະໜອງແຮງງານງານລາວໃຫ້ໂຄງການ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ໂດຍຂະແໜງ ພະແນກຈັດຫາງານ ຫຼື ສູນບໍລິການຈັດຫາງານຕ້ອງສະ ໜອງຂ້ມູນການອອກບັດອະນຸຍາດເຮັດວຽກລະອຽດໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັບປຸງກົນໄກການລາຍງານຈາກລຸ່ມຂື້ນເທິງໃຫ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ທຸກໆ ເດືອນ, ສາມເດືອນ, ຫົກເດືອນ ຫຼື ກໍລະນີມີເຫດການສຸກເສີນ ຕ້ອງໃຫ້ລາຍງານໃຫ້ກົມ ຫຼື ຄະນະນຳກະຊວງໄດ້ຮັບຊາບໄວເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ ບໍ່ໃຫ້ຂັ້ນເທິງຕຳນິວ່າພວກເຮົາບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດຫນ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ໃຫ້ຮີບຮ້ອນສົມທົບກັບຂະແຫນງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັ່ນ ສຶກສາ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ທາງລົດໄຟ ລວມທັງບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວຽຈີນ ເພື່ອກະກຽມສ້າງ ແລະ ສະໜອງແຮງງານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຮງງານລາວໃຫ້ແກ່ກິດຈະການທາງລົດໄຟ ທີ່ຈະເປີດຂື້ນໃນປີອສອງປີຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຮງງານລາວໄດ້ເຮັດວຽກໃນສັດສ່ວນທີ່ຫຼາຍ ເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້

Linda Barbara

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum imperdiet massa at dignissim gravida. Vivamus vestibulum odio eget eros accumsan, ut dignissim sapien gravida. Vivamus eu sem vitae dui.

Recent posts

ຜູ້ທີ່ຕິດໂຄວິດ ທີ່ຮັກສາເຊົາແລ້ວ ມີໂອກາດແພ່ເຊື້ອສູ່ຄົນອື່ນໄດ້

ສຳນັກຂ່າວ Southern People Weekly ລາຍງານເມື່ອວັນທີ 22 ກຸມພາ 2020 ວ່າ ທ່ານເຈົ້າ ຈຽນຜິງ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈຊາວຈີນ ແລະຫົວຫນ້າທີມແພດທີ່ເຮັດວຽກໃນມົນທົນຫູເປີ່ຍຂອງຈີນເຕືອນວ່າ ຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາສາຍພັນໃຫ່ມຫລືໂຄວິດ – 19 ທີ່ຮັກສາຫາຍດີແລ້ວຍັງມີໂອກາດແພ່ເຊື້ອສູ່ຄົນອື່ນໄດ້ນອກຈາກນີ້ທ່ານເຈົ້າ ຍັງໃຫ້ສຳພາດກັບຫນັງສືພິມ The Beijing News ອີກວ່າ ຫນຶ່ງໃນຄົນເຈັບຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຮັບ ອະນຸຍາດໃຫ້ກັບບ້ານຫລັງຈາກຜົນກວດໃນຫ້ອງແລ໊ບ 2...

ຂອບໃຈປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດທີ່ ຕິດເຊື້ອຈາກໂຮງໝໍ ໃຫ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສະໜາມບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອ ບ້ານນາຜາສຸກ ເມືອງໄຊທານີ ໄດ້ຈັດພິ ທີມອບ-ຮັບເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຄາຢາມາໂຄກຽວ ຈໍາກັດ ກັບ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ (ຄບຕ) ພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດລອງເພື່ອແນະນໍາເຕັກໂນໂລຊີຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນຍີ່ປຸ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງ ຂີ້ເຫຍື້ອດ້ານການແພດ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ).ທ່ານ ບຸນຈັນ ແກ້ວສີທໍາມະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຄບຕ ກ່າວໃນພິທີວ່າ: ຂີ້ເຫຍື້ອທາງການແພດ...

ກະຊວງສຶກສາ ມອບເງິນ 15 ລ້ານກີບ ຊ່ວຍເຫຼືອນັກສຶກສາລາວ ທີ່ເມືອງອູຮັນ

ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ນາງ ດາລາພອນ ກິດຕິພັນ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 15 ລ້ານກີບ ໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຂຄຳພິທູນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດເພື່ອນຳໄປຊ່ວຍເຫຼືອແບ່ງເບົາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບາງຢ່າງ ຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ຍັງອາໄສຢູ່ເມືອງອູຮັນ ແຂວງຫູເປີ່ຍ...

ຫາງສຽງຈາກປະຊາຊົນ ກ່ຽວກັບການ ຊຳລະຄ່ານໍ້າປະປາ ຈ່າຍແລ້ວແຕ່ຍັງມີໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ໂພສ ຂ້ອງໃຈ ການຊຳລະຄ່ານໍ້າປະປາ ທັ້ງທີ່ຈ່າຍຜ່ານລະບົບ ບີຊີອີແອວ ວັນ BCEL One  ແຕ່ບິນຊຳລະເດືອນຕໍ່ມາຍັງລະບຸວ່າມີໜີ້ຄ້າງຈ່າຍ.ໂດຍຜູ້ກ່ຽວໂພສວ່າ:ໃຜມີບັນຫາຄ່ານ້ຳປະປາຄືກັນກັບຂ້ອຍບໍ?​ສະເພາະເດືອນ1(ມັງກອນ)​ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວມີແຕ່29,​964ກີບແຕ່ມາເດືອນ2 (ກຸມພາ)​ ຍັງມາໄລ່ນໍ້າເດືອນ 1 ຄືນ. (12/2019-1/2020) ແຖມແພງກ່ອນເກົ່າອີກ​ ເອົາຫນ່ວຍວັດແທກໃດຄິດໄລ່. ຝາກຫນ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກວດສອບເບີ່ງຄືນແໜ່ເດີ ເຮັດແບບນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າຈັງໃດ?​

ມະຫາກໍາບຸນຊ້າງຄັ້ງທີ 14 ເປີດຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

ມະຫາກໍາບຸນຊ້າງ ຄັ້ງທີ 14 ປະຈໍາປີ 2020 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 22 ກຸມພາ 2020 ນີ້ ທີ່ເດີ່ນສະໜາມຫຼວງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂດຍການເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ ຮອງປະທານປະເທດ, ມີທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ ເຈົ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ມີບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ,...

Recent comments

error: Alert: Content is protected !!