26.8 C
Vientiane
Home ຂ່າວປະຈຳວັນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກຄໍາແນະນໍາ ໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ໃຫ້ລູກໜີ້

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກຄໍາແນະນໍາ ໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນ ປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ໃຫ້ລູກໜີ້

ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກຄຳແນະນຳເລກທີ 118/ ກຄສງ  ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020
ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ -19.


ເຖິງ ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ;ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ; ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ;  ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນເຊື່ອ,  ທ່ານ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຊວດຈໍາ; ເລື່ອງ: ແນະນໍາກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ
2020.

ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວ ສະບັບ ເລກທີ 31/ນຍ, ລົງວັນທີ 02 ເມສາ 2020; ອຶງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂ ຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ສະບັບເລກທີ 238/ຫຫລ ລົງວັນ ທີ 26 ມີນາ 2020.


ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານຜູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2010 ວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນ ກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ເພີ່ມທະວິການມີສ່ວນ ຮ່ວມຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງດູແລຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ຈຶ່ງອອກຄໍາແນະນໍາປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ດັ່ງນີ້:

1.ໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນຄື:ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ , ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ , ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ບໍລິສັດ ເຊົ່າສິນ ເຊື່ອ ແລະ ໂຮງຊວດຈໍາ ເປັນເຈົ້າການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາໂຄວິດ19.

2. ນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອ ປະກອບດ້ວຍ: ການເລື່ອນເວລາການຊໍາລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການ ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19; ການປັບປຸງໂຄງສ້າງໜີ້ຄືນໃໝ່ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ການປັບຫຼຸດອັດຕາດອກເບ້ຍ, ຫຼຸດ ຫຼື ຍົກເວັ້ນຄ່າທໍານຽມຕາມຄວາມເຫມາະສົມ; ການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫມ່ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ ຕາມວົງເງິນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫມ່ທີ່ເຫມາະສົມ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງ ຫຼື ເພື່ອຟື້ນຟູການຜະລິດທຸລະກິດຂອງລູກຄ້າ; ່ໃຫ້ນະໂຍບາຍອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

3.ລູກຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄສິດ-19 ມີດັ່ງນີ້: -ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ດໍາເນີນກິດຈະການ ທີ່ຕ້ອງປິດກິດຈະການ, ຢຸດເຊົາກິດຈະການທັງຫມົດ ຫຼື ສ່ວນໃດຫນຶ່ງ ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ–19; ພະນັກງານ ຫຼື ລູກຈ້າງ ຂອງຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປິດກິດຈະການ, ຢຸດກິດຈະການທັງຫມົດ ຫຼື ສ່ວນ ໃດຫນຶ່ງ ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ໄດ້ຮັບບໍ່ ເຕັມເມັດເຕັມຫນ່ວຍ; ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ ທີ່ບໍ່ສາມາດປະກອບອາຊີບຂອງຕົນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ອັນເນື່ອງຈາກການ ແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19; ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ກັກຕົວ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດປະກອບອາຊີບໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕາມປົກກະຕິ;  ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ຖືກປິດກິດຈະການ ແຕ່ຍ້ອນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບຫຼຸດລົງ,

4. ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່ອນນັ້ນສິນເຊື່ອ: ລູກດໍາທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ຈາກສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້: ຂຽນຫນັງສືສະເຫນີ ເຖິງສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ເປັນເຈົ້າຫນີ້ຂອງຕົນ; ປະກອບເອກະສານຢັ້ງຢືນ ຜົນກະທົບທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ໂດຍຢັ້ງຢືນຈາກອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ປະກອບເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະເຫນີຈາກລູກຄ້າຂອງຕົນ ຕ້ອງດຳເນີນການສໍາ ຫຼວດ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດ ແລ້ວປະເມີນຜົນກະທົບຕາມກໍລະນີໜັກ-ເບົາ ແລ້ວປະຕິບັດນະໂຍລາຍ ຜ່ອນຜັນສິນເຊື່ອໃດຫນຶ່ງ ຕາມຄວາມເຫມະສົມ. ລາຍລະອອກຕາມຄຳແນະນຳຂອງກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

.

.

Stay Connected

Must Read

ສະຫລົດໃຈ! ລູກຈ້າງລາວ ຖືກເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນຍີງຕາຍ ຍ້ອນທວງຄ່າຈ້າງ 8 ພັນ ບ າ ດ

ຍ້ອນຢາກກັບບ້ານ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນໄປທວງເງິນຄ່າຈ້າງນຳເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນ ແຕ່ແທນທີ່ຈະໄດ້ເງິນ ພັດຖືກເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນໃຊ້ປືນຍີງຕາຍ. ນາງ ພິນ ອາຍຸ 30 ປີ ແຮງງານລາວຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນໝູ່ຂອງທ້າວເທີນແລະທ້າວອ່ຳ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໝູ່ຄົນລາວທັງສອງຄົນໄດ້ ແລະເຫັນຜິດປົກກະຕິຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ແລະເວົ້າວ່າ ກ່ອນທັງສອງຄົນຈະມິດງຽບຫາຍໄປນັ້ນ ໄດ້ມີໂທລະສັບຈາກທ້າວເທີນ ເມື່ອຮັບສາຍຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງຖົກຖຽງກັນເລື່ອງເງິນຄ່າຈ້າງ 8,000 ບາດ ແລະໄດ້ຍິນສຽງຂອງ ທ້າວ ທີລະວັດ ເຈົ້າຂອງສວນເວົ້າວ່າ:...

ອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນ 32 ປີ ປານ​ພໍ່​ກັບ​ລູກ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ຮັກ​ກັນ “ສາ​ມາດ-ມອ​ສ”

ສາ​ມາດ ພະ​ຍັກອາ​ລຸນ (สามารถ พยัคฆ์อรุณ) ອາ​ດີດ​ນັກ​ມວຍ​ແຊັມ​ໂລກ​ຊື່​ດັງ ໄວ 58 ປີ ​ເປັນ​ທັງ​ນັກ​ມວຍ, ນັກ​ຮ້ອງ, ເປັນ​ດາ​ລາ​ນັກ​ສະ​ແດງ​​ໄທ ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ລາວ​ເຮົາ​ເອງ ຄົນ​ບັນ​ເທີງ​ຄົງ​ເຄີຍ​ເຫັນ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ຜົນ​ງານ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ມາຫຼາຍໆ ທີ່​ຕອນ​ນີ້​ຖືກ​ເວົ້າ​ກັນຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ເມື່ອ​ເຈ​ົ້າ​ໂຕ​ເປີດໂຕ​ແຟນ​ສາວ​ຄົນ​ໃໝ່​ທີ່​ອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນຕັ້ງ 32 ປີ ຫວານ​ໃຈ​ຄົນ​ນີ້​ງາມ, ໜ້າ​ຮັກ ຊື່ ມອ​ສ ທິ​ດາ​ຣາ “น้องมอส ธิดารา”...

ເຈົ້າຫນ້າທີ ຈັບໂຕກຸ່ມໄວລຸ້ນ 100 ກວ່າຄົນ ທີ່ຂີ່ລົດກວນເມືອງ ເພື່ອມາສຶກສາອົບຮົບ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ກອງພັນປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນວ ໄດ້ນໍາເອົາກຸ່ມໄວລຸ້ນຂີ່ລົດກວນເມືອງ, ດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດ ແລະ ໄປ-ມາເດິກກາຍໂມງເວລາທີ່ກໍານົດ ຈໍານວນ 153 ຄົນ, ຍິງ 54 ຄົນ, ມາສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາພຶດຕິກໍາເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນການລະເມີດ, ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ, ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພັທ...

ຕີນຍົນແຕກແລ່ນອອກນອກທາງລັນເວ ທີ່ໂຮຈີມິນ ປະເທດຫວຽດນາມ

ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ມື້ນີ້ 14 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ສະໜາມບິນໂຮ່ຈີມິນຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງເຮືອບິນ ເນື່ອງຈາກຢາງຕີນແຕກ ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຕ້ອງແລ່ນອອກນອກັນເວ ເຂົ້າໄປຕາມເດີ່ນຫຍ້ແຕ່ສາມາດເອົາຜູ້ໂດຍສານລົງຢ່າງປອດໄພ. ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ສະໜາມບິນ Tan Son Nhat, ນະຄອນໂຮຈິມິນ ຂອງຫວຽດນາມໃນເວລາ 12:24 ໂມງ ຂອງວັນທີ 14 ມິຖຸນານີ້ ໂດຍແມ່ນເຮືອບິນ Vietjet ຖ້ຽວບິນ...

Related News

ສະຫລົດໃຈ! ລູກຈ້າງລາວ ຖືກເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນຍີງຕາຍ ຍ້ອນທວງຄ່າຈ້າງ 8 ພັນ ບ າ ດ

ຍ້ອນຢາກກັບບ້ານ ຈຶ່ງໄດ້ພາກັນໄປທວງເງິນຄ່າຈ້າງນຳເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນ ແຕ່ແທນທີ່ຈະໄດ້ເງິນ ພັດຖືກເຈົ້າຂອງສວນທຸລຽນໃຊ້ປືນຍີງຕາຍ. ນາງ ພິນ ອາຍຸ 30 ປີ ແຮງງານລາວຜູ້ໜຶ່ງທີ່ເປັນໝູ່ຂອງທ້າວເທີນແລະທ້າວອ່ຳ ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ໝູ່ຄົນລາວທັງສອງຄົນໄດ້ ແລະເຫັນຜິດປົກກະຕິຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ແລະເວົ້າວ່າ ກ່ອນທັງສອງຄົນຈະມິດງຽບຫາຍໄປນັ້ນ ໄດ້ມີໂທລະສັບຈາກທ້າວເທີນ ເມື່ອຮັບສາຍຈຶ່ງໄດ້ຍິນສຽງຖົກຖຽງກັນເລື່ອງເງິນຄ່າຈ້າງ 8,000 ບາດ ແລະໄດ້ຍິນສຽງຂອງ ທ້າວ ທີລະວັດ ເຈົ້າຂອງສວນເວົ້າວ່າ:...

ອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນ 32 ປີ ປານ​ພໍ່​ກັບ​ລູກ ແຕ່​ກໍ​ຍັງ​ຮັກ​ກັນ “ສາ​ມາດ-ມອ​ສ”

ສາ​ມາດ ພະ​ຍັກອາ​ລຸນ (สามารถ พยัคฆ์อรุณ) ອາ​ດີດ​ນັກ​ມວຍ​ແຊັມ​ໂລກ​ຊື່​ດັງ ໄວ 58 ປີ ​ເປັນ​ທັງ​ນັກ​ມວຍ, ນັກ​ຮ້ອງ, ເປັນ​ດາ​ລາ​ນັກ​ສະ​ແດງ​​ໄທ ຄົນ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ລາວ​ເຮົາ​ເອງ ຄົນ​ບັນ​ເທີງ​ຄົງ​ເຄີຍ​ເຫັນ ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ຜົນ​ງານ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ມາຫຼາຍໆ ທີ່​ຕອນ​ນີ້​ຖືກ​ເວົ້າ​ກັນຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ເມື່ອ​ເຈ​ົ້າ​ໂຕ​ເປີດໂຕ​ແຟນ​ສາວ​ຄົນ​ໃໝ່​ທີ່​ອາ​ຍຸ​ຫ່າງ​ກັນຕັ້ງ 32 ປີ ຫວານ​ໃຈ​ຄົນ​ນີ້​ງາມ, ໜ້າ​ຮັກ ຊື່ ມອ​ສ ທິ​ດາ​ຣາ “น้องมอส ธิดารา”...

ເຈົ້າຫນ້າທີ ຈັບໂຕກຸ່ມໄວລຸ້ນ 100 ກວ່າຄົນ ທີ່ຂີ່ລົດກວນເມືອງ ເພື່ອມາສຶກສາອົບຮົບ.

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ກອງພັນປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ ປກສ ນວ ໄດ້ນໍາເອົາກຸ່ມໄວລຸ້ນຂີ່ລົດກວນເມືອງ, ດັດແປງສະພາບເຕັກນິກລົດ ແລະ ໄປ-ມາເດິກກາຍໂມງເວລາທີ່ກໍານົດ ຈໍານວນ 153 ຄົນ, ຍິງ 54 ຄົນ, ມາສຶກສາອົບຮົມ ເພື່ອໃຫ້ຢຸດເຊົາພຶດຕິກໍາເຄື່ອນໄຫວທີ່ເປັນການລະເມີດ, ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ກໍານົດກົດໝາຍ, ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ພັທ...

ຕີນຍົນແຕກແລ່ນອອກນອກທາງລັນເວ ທີ່ໂຮຈີມິນ ປະເທດຫວຽດນາມ

ຕາມຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ ມື້ນີ້ 14 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ສະໜາມບິນໂຮ່ຈີມິນຂອງຫວຽດນາມ ໄດ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດທາງເຮືອບິນ ເນື່ອງຈາກຢາງຕີນແຕກ ເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ຕ້ອງແລ່ນອອກນອກັນເວ ເຂົ້າໄປຕາມເດີ່ນຫຍ້ແຕ່ສາມາດເອົາຜູ້ໂດຍສານລົງຢ່າງປອດໄພ. ເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ສະໜາມບິນ Tan Son Nhat, ນະຄອນໂຮຈິມິນ ຂອງຫວຽດນາມໃນເວລາ 12:24 ໂມງ ຂອງວັນທີ 14 ມິຖຸນານີ້ ໂດຍແມ່ນເຮືອບິນ Vietjet ຖ້ຽວບິນ...

ແຈ້ງການໃຫ້ຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າຄືນໃໝ່

ເປັນກະແສມາໄລຍະໜຶ່ງສໍາລັບເລື່ອງລາຄາໄຟຟ້າທີ່ແພງຂຶ້ນແບບເທົ່າໂຕ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍ ຕ່າງອອກມາວິຈານເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ. ຫຼ້າສຸດ, ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 637/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 9 ມິຖຸນາ 2020 ເຖິງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເລື່ອງທິດຊີ້ນໍາກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປັບປຸງລາຄາໄຟຟ້າ ປີ 2020-2025 ຄືນໃໝ່. ໃນແຈ້ງການໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍແຈ້ງການຊີ້ນໍາຂອງກອງປະຊຸມນາຍົກ-ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ...
error: Alert: Content is protected !!