ມາເບິ່ງ! ອັດຕາ ການເກັບຄ່າທໍານຽມ ຂະແໜງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

0
538

ໃນລັດຖະບັນຍັດ ຂອງປະເທດປະເທດ ສະບັບເລກທີ 002/ປປທ ລົງວັນທທີ 17 ມິຖຸນາ 2021 ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ມີທັງໝົດXIພາກ 60 ມາດຕາ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິຊາການຂອງຂະແໜງການລັດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບ ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຢ່າງລວມສູນ.

ມື້ນີ້ຈະມານຳສະເໜີພາກທີ IV ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ໃນໝວດທີ 1 ຂະແໜງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ໃນ ມາດຕາ 14 ໄດ້ກຳນົດຄ່າທໍານຽມ ຂະແໜງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດັ່ງນີ້:

-ເອກະສານຢັ້ງຢືນການປ່ຽນແປງພື້ນຖານນິຕິກຳ ເຊັ່ນ: ເອກະສານດັດແກ້ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ການປ່ຽນອຳນວຍການ, ການປ່ຽນແປງທີ່ຕັ້ງ, ການປ່ຽນແປງຂາຮຸ້ນ, ເພີ່ມ ຫຼື ຫຼຸດ ທຶນຈົດທະບຽນ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນອື່ນໆ ເກັບໃນອັດຕາ 50.000 ກີບ;
-ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ, ໃບອະນຸຍາດທຸລະກິດພາຍໃນ ໄປລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ໃບອະນຸຍາດຫ້ອງການຕາງໜ້າ, ໃບສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ເກັບໃນອັດຕາ 200.000 ກີບ;

-ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງແຜນນຳເຂົ້າປະຈຳປີ, ຢັ້ງຢືນແຜນນຳເຂົ້າເພີ່ມເຕີມ ເກັບໃນອັດຕາ 50.000 ກີບ;
-ໜັງສືຂໍອະນຸຍາດເອກະສານຄໍ້າປະກັນ (IM8) ເອົາສິນຄ້າອອກຈາກດ່ານ ເກັບໃນອັດຕາ 50.000 ກີບ;
-ໜັງສືສິ້ນສຸດອາຍຸການໃຫ້ນະໂຍບາຍຕໍ່ພາຫະນະ ທີ່ຍົກເວັ້ນພາສີ, ອາກອນ ນໍາເຂົ້າ ເກັບໃນອັດຕາ 50.000 ກີບ;
-ໜັງສືຕໍ່ອາຍຸການນໍາເຂົ້າຊົ່ວຄາວ ສໍາລັບພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍນໍາເຂົ້າຊົ່ວຄາວ ເກັບໃນອັດຕາ 50.000 ກີບ;
-ໜັງສືອະນຸຍາດນຳອອກຄືນ ສຳລັບ ພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍນໍາເຂົ້າຊົ່ວຄາວ ເກັບໃນອັດຕາ 50.000 ກີບ.

ສ່ວນມາດຕາ 15 ຄ່າບໍລິການ: ຄ່າບໍລິການ ຂະແໜງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ຈັດເກັບ ດັ່ງນີ້:
ແບບພີມໃບຄຳຮ້ອງຂໍລົງທຶນ ເກັບໃນອັດຕາ 50.000 ກີບ; ແບບພີມເອກະສານບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສັນຍາໂຄງການສຳປະທານ ເກັບໃນອັດຕາ 500.000 ກີບ; ຂໍ້ມູນການລົງທຶນ ເກັບໃນອັດຕາ 50.000 ກີບ; ການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ, ໃບຢັ້ງຢືນຕົວເລກອາກອນ, ເຮັດກາປະທັບ, ເຮັດບັດພັກເຊົາ ແລະ ວີຊາທຸລະກິດ ເກັບໃນອັດຕາ 50.000 ກີບ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.