ແຈ້ງການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 2 (ຄັ້ງທີ 2) ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

0
94

ແຈ້ງການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 2 (ຄັ້ງທີ 2) ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ ວັນທີ 24 ກຸມພາ 2023 ນີ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວແຈ້ງການ ຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ  ສະກຸນເງິນກີບ ງວດທີ 2 (ຄັ້ງທີ 2) ໃຫ້ແກ່ມວນຊົນ

ເລີ່ມຈຳໜ່າຍວັນທີ 28 ກຸມພາ 2023ຈຳໜ່າຍຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ 7 ແຫ່ງ ຄື:ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL).ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ຈຳກັດ (LDB).ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ (APB).

ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ (LVB).ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ (JDB).ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈຳກັດ (BIC).ທະນາຄານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າຈີນ ຈຳກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ICBC)

ທີ່ມາ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.