ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳເດືອນ ກຸມພາ 2023

0
66

ອີງຕາມ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເຊິ່ງໃນເດືອນ ກຸມພາ 2023 ຢູ່ໃນລະດັບ 41,26% (ທຽບໃສ່ເດືອນ ມັງກອນ 2023 ແມ່ນ 40,3%)  ໝວດທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ ໝວດສະບຽນອາຫານ ແລະ

ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ມີທາດເຫລົ້າ ເພີ່ມຂຶ້ນ 49,3%, ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 47,4%, ໝວດຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ຢາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 42,4%, ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 36,2% ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 35,4%, ໝວດທີພັກອາໄສ, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມ ເພີ່ມຂຶ້ນ 28,3%, ໝວດເຫລົ້າ ແລະ ຢາສູບ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 26,4%.

ສັງເກດເຫັນວ່າ ເມື່ອທຽບລາຄາສິນຄ້າໃນເດືອນກຸມພາໃສ່ເດືອນ ມັງກອນ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ ລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍລວມແມ່ນບໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,4%) ແລະ ຍັງມີບາງລາຍການສິນຄ້າມີລາຄາຫລຸດລົງ. ແຕ່ເມື່ອທຽບ ລາຄາສິນຄ້າ ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2023 ໃສ່ລາຄາສິນຄ້າ ເດືອນກຸມພາ ປີ 2022, ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິກາ ທຸກ

ລາຍການແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍເຊັ່ນ: ລາຄາເຂົ້າສານປະເພດ 1 ເພີ່ມຈາກ ລາຄາສະເລ່ຍ 8.591 ກີບ/ກິ 1 ໂລ ໃນເດືອນກຸມພາ 2022 ເປັນ 14.384 ກີບ/ກິໂລ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 67,4%), ຊີ້ນຫມູ ເພີ່ມຈາກ 51.198 ກີບ/ກິໂລ ມາ ເປັນ 74.458 ກີບ/ກິໂລ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 45,4%), ລາຄາຊີ້ນງົວປະເພດ 1 ເພີ່ມຈາກ

78.974 ກີບ/ກິໂລ ມາເປັນ 96.579 ກີບ/ກິໂລ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 22,3%), ໄຂ່ໄກ່ພັນ ເພີ່ມຈາກ 37.074 ກີບ/ແຕະ ມາເປັນ 56.162 ກີບ/ແຕະ (ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 51,5%), ນ້ຳມັນກະຊວນ ຈາກ 12.725 ກີບ/ລິດ ມາເປັນ 17.215 ກີບ/ລິດ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 51%) ແລະ ລາຄາ ສິນຄ້າອື່ນໆກໍ່ລ້ວນແຕ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຄາດວ່າ ທ່າອ່ຽງລາຄາສິນຄ້າໃນເດືອນມີນາ 2023 ຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງຫລາຍເມື່ອທຽບກັບ ປັດຈຸບັນ, ແຕ່ລາຄາສິນຄ້າຈະແຕກຕ່າງກັນຫລາຍ ເມື່ອທຽບກັບ ເດືອນ ມີນາ 2022. ສະນັ້ນ, ຄາດວ່າລະດັບອັດຕາ ເງິນເຟີ້ໃນ ເດືອນ ມີນາ ປີ 2023 ຍັງຈະສືບຕໍ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ບໍ່ແຕກຕ່າງຫລາຍກັບເດືອນກຸມພານີ້.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.